Our Blog

Закупуване консуматив - база данни с компании от България - общи, секторни и финансови данни.

=== Днес, 14.06.2019 г. Семантик Интерактив ООД, обявява процедура за избор...

Continue Reading...

Стартира нов проект за разработване на иновации в сферата на корпоративния туризъм.

Continue Reading...

Избор на изпълнител на Услуга за Абонаментен достъп до база данни с проекти за машинно обучение.

Continue Reading...

Придобиване/разработване на специализиран софтуер - Информационна система за управление на партньорства - 1 бр.

Continue Reading...

Решение по прекратяване на процедура за Придобиване/разработване на специализиран софтуер - Информационна система за управление на партньорства - 1 бр.

Continue Reading...

Придобиване/разработване на специализиран софтуер - Информационна система за управление на партньорства - 1 бр.

Continue Reading...

Днес, 20.01.2017 г., Семантик Интерактив ООД сключи договор за безвъзмедна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност", постигайки ключов стратегически успех за дружеството. Семантик Интерактив ще получи финансиране в размер на 698 500 лв, за да внедри иновативна платформа със семантично препоръчващо ядро - Harmony. Договорът бе връчен на официална церемония на 20.01.2017 г. от Министерство на икономиката, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и е със срок на изпълнение 16 месеца
Дружеството ни беше класирано в топ 10% на всички подадени 240 проекта в категорията на "микро и малки предприятия", като проектът беше един от общо 43 одобрени за финансиране в рамките на наличния бюджет.

Continue Reading...

Today, 02.02.2017, Semantic Interactive became one of the companies registered in the Transparency Register of the European Commission and the European Parliament. As an R&D SME, being a beneficiary itself and being a consultant to other innovative SMEs in funding and developing new products and...

Continue Reading...

Semantic Interactive received its second major grant award marking a strategic developmental milestone. Semantic Interactive will receive up to 698 000 BGN (350 000 EUR) to implement an innovative context recommending platform with semantic core - Harmony. The funds are allocated under the...

Continue Reading...

A UNC School of Medicine study has provided the first direct evidence that a low dose of electric current can enhance a specific brain pattern to boost creativity by an average of 7.4 percent in healthy adults, according to a common, well-validated test of creativity. How cool is that! Next up: using the method to treat depression, scientists say.

Continue Reading...