Закупуване консуматив - база данни с компании от България - общи, секторни и финансови данни

Закупуване консуматив - база данни с компании от България - общи, секторни и финансови данни.

=== Днес, 14.06.2019 г. Семантик Интерактив ООД, обявява процедура за избор на доставчик на материали - Закупуване консуматив - база данни с компании от България- общи, секторни и финансови данни, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0369-С01 „Разработка на иновативна платформа за наемане, отдаване и резервация на работни пространства от нов тип „Nex2work“. по процедура за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с управляващ орган Министерство на Икономиката на България

Процедурата цели осигуряване на корпус с информация с общи, секторни и финансови данни за компании, които ще бъдат използвани за осъществяване на анализи, филтриране и свързване с избрани дружества с цел анкетирането им по отношение на разработката на нов продукт от страна на Възложителя. Така базата ще послужи като ключов материал за бъдещата развойна дейност по проекта, като ще служи за подбор и групиране на тестови групи дружества по различни критерии с цел последващ анализ на готовността и очакванията на всяка така създадена група за ползване на иновативната система, разработвана по проект Nex2Work.

Базата следва да бъде доставена и въведена в експлоатация на посочен от Възложителя адрес в гр. Враца.

Тя следва да позволява структуриране на отделни групи по вид предприятие, по код на икономическата дейност, по локация и др. За всяко дружество следва да бъдат посочени и основните регистрови данни (като напр. наименование, форма, година на регистрация), данни за управители и/или друг ключов персонал, данни от ОПР/Баланс, контактни данни и др. Материалите, предмет на договора (корпус с информация за компании) следва да отговарят на техническите параметри и характеристики, посочени в документацията, която може да бъде намерена в модул Е-Тръжни процедури в ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 , eumis.government.bg. Документацията можете да се свали и от този адрес.

Прогнозната стойност на поръчката е 75 000.00 лв, а крайната дата за подаване на оферти е 21.06.2019!


За допълнителна информация ползвайте формата за контакт, или посетете информационната система ИСУН.


Настоящият документ е създаден в изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0369-С01 „Разработка на иновативна платформа за наемане, отдаване и резервация на работни пространства от нов тип Nex2Work“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПИК 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Previous Post