Външни консултантски услуги по имплементиране на принципите на информационна сигурност в платформата Nex2Work и в примерен прототипиран

Външни консултантски услуги по имплементиране на принципите на информационна сигурност в платформата Nex2Work ...

=== Днес, 16.04.2020 г. Семантик Интерактив ООД, обявява процедура за избор на доставчик на услугата Външни консултантски услуги по имплементиране на принципите на информационна сигурност в платформата Nex2Work и в примерен прототипиран изнесен офис, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0369-С01 „Разработка на иновативна платформа за наемане, отдаване и резервация на работни пространства от нов тип „Nex2work“. по процедура за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с управляващ орган Министерство на Икономиката на България

Предметът на процедурата предвижда консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова иновация. Услугата предвижда анализ на мерки по изграждане на софтуерния слой и потребителски фронт-енд на приложението, както и за имплементиране на необходимите принципи за осигуряване информационната сигурност на Nex2Work платформата.

Услугата следва да бъде изпълнена на посочен от Възложителя адрес в гр. Враца, като отговаря на изискванията, посочени в документацията, която може да бъде намерена в модул Е-Тръжни процедури в ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 , eumis.government.bg. Документацията можете да се свали и от този адрес. [активен в продължение на 14 дни]

Прогнозната стойност на поръчката е 100 000.00 лв, а крайната дата за подаване на оферти е 24.04.2020 г.!


За допълнителна информация ползвайте формата за контакт, или посетете информационната система ИСУН.


Настоящият документ е създаден в изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0369-С01 „Разработка на иновативна платформа за наемане, отдаване и резервация на работни пространства от нов тип Nex2Work“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПИК 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.

Previous Post