Семантик интерактив с втория си голям проект финансиран от ЕС чрез ОПИК [Bulgarian version]

Днес, 20.01.2017 г., Семантик Интерактив ООД сключи договор за безвъзмедна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност", постигайки ключов стратегически успех за дружеството. Семантик Интерактив ще получи финансиране в размер на 698 500 лв, за да внедри иновативна платформа със семантично препоръчващо ядро - Harmony. Договорът бе връчен на официална церемония на 20.01.2017 г. от Министерство на икономиката, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и е със срок на изпълнение 16 месеца
Дружеството ни беше класирано в топ 10% на всички подадени 240 проекта в категорията на "микро и малки предприятия", като проектът беше един от общо 43 одобрени за финансиране в рамките на наличния бюджет.


С изпълнението на проекта целим общо повишаване конкурентоспособността на компанията посредством внедряване на разработеното иновативно, контекстно препоръчващо ядро и реализацията му в уеб-базирана платформа за матчмейкинг (Harmony) като световна продуктова иновация за откриване на релевантни партньори в контекста на общи проекти. В резултат на успешното му изпълнение в края на проекта Семантик Интерактив ще разполага с работеща уеб-базирана система, която притежава всички необходими функционалности и характеристики. По този начин компанията ни ще бъде в състояние да предостави Harmomy като нов за световния пазар продукт, фокусиран върху автоматизиране процеса на т.нар. business matchmaking, който е в основата на формирането на успешни партньорски инициативи. Общият размер на проекта възлиза на 776 500 лв., от които финансовата помощ осигурена по ОП „Конкурентоспособност и иновации“ е 698 850 лв. ( 85 % от Европейския фонд за регионално развитие и 15 % национално съфинансиране“)

.

Обща информация:
Процедура: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Проект номер: BG16RFOP002-1.001-0436-C01
Бенефициент: Семантик Интерактив ООД, ЕИК 202790805
Старт: 18.01.2017
Край: 18.05.2018
Инвестиция:776 500.00 лв.
БФП: 698 850.00 лв, от които
ЕФРР: 594 022.50 лв
Национален бюджет: 104 827.50 лв.


За допълнителна информация ползвайте формата за контакт или посетете страницата на процедурата.

Настоящият документ е създаден в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.001-0436-C01, "Внедряване на иновативна контекстно препоръчваща платформа със семантично ядро - Harmony", с бенефициент Семантик Интерактив ООД, финансиран по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014 - 2020 чрез ЕФРР и националния бюджет


/създадено на 20.01.2017 | редактирано на 4.2.2017/

Next Post Previous Post