Our Blog

Semantic Interactive received its second major grant award marking a strategic developmental milestone. Semantic Interactive will receive up to 698 000 BGN (350 000 EUR) to implement an innovative context recommending platform with semantic core - Harmony. The funds are allocated under the...

Continue Reading...

Закупуване консуматив - база данни с компании от България - общи, секторни и финансови данни.

=== Днес, 14.06.2019 г. Семантик Интерактив ООД, обявява процедура за избор...

Continue Reading...

Днес, 20.01.2017 г., Семантик Интерактив ООД сключи договор за безвъзмедна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност", постигайки ключов стратегически успех за дружеството. Семантик Интерактив ще получи финансиране в размер на 698 500 лв, за да внедри иновативна платформа със семантично препоръчващо ядро - Harmony. Договорът бе връчен на официална церемония на 20.01.2017 г. от Министерство на икономиката, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и е със срок на изпълнение 16 месеца
Дружеството ни беше класирано в топ 10% на всички подадени 240 проекта в категорията на "микро и малки предприятия", като проектът беше един от общо 43 одобрени за финансиране в рамките на наличния бюджет.

Continue Reading...

Външни консултантски услуги по имплементиране на принципите на информационна сигурност в платформата Nex2Work ...

=== Днес, 16.04.2020 г. Семантик Интерактив ООД, обявява...

Continue Reading...

Today, 20/08/2020, Semantic Interactive Ltd received government support under a programme launched for Bulgarian SMEs following the COVID 19 epidemic.

Continue Reading...

Have you seen the course of the Eindhoven University of Technology, lead by prof. Wil van der Aalst ? If not, you should definitely check it out. HERE.We have been through the first part and it was a great course. So did over 40 000 other participants globally. Process mining is the missing link between model-based process analysis and data-oriented analysis techniques. Through concrete data sets and easy to use software the course provides data science knowledge that can be applied directly to analyze and improve processes in a variety of domains.

Continue Reading...

Решение по прекратяване на процедура за Придобиване/разработване на специализиран софтуер - Информационна система за управление на партньорства - 1 бр.

Continue Reading...

Избор на изпълнител на Услуга за Абонаментен достъп до база данни с проекти за машинно обучение.

Continue Reading...

Стартира нов проект за разработване на иновации в сферата на корпоративния туризъм.

Continue Reading...

Придобиване/разработване на специализиран софтуер - Информационна система за управление на партньорства - 1 бр.

Continue Reading...