Our Blog

Днес, 20.01.2017 г., Семантик Интерактив ООД сключи договор за безвъзмедна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност", постигайки ключов стратегически успех за дружеството. Семантик Интерактив ще получи финансиране в размер на 698 500 лв, за да внедри иновативна платформа със семантично препоръчващо ядро - Harmony. Договорът бе връчен на официална церемония на 20.01.2017 г. от Министерство на икономиката, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и е със срок на изпълнение 16 месеца
Дружеството ни беше класирано в топ 10% на всички подадени 240 проекта в категорията на "микро и малки предприятия", като проектът беше един от общо 43 одобрени за финансиране в рамките на наличния бюджет.

Continue Reading...

Today, 02.02.2017, Semantic Interactive became one of the companies registered in the Transparency Register of the European Commission and the European Parliament. As an R&D SME, being a beneficiary itself and being a consultant to other innovative SMEs in funding and developing new products and...

Continue Reading...