Процедура за избор на изпълнител

Избор на изпълнител на Услуга за Абонаментен достъп до база данни с проекти за машинно обучение.

Във връзка с изпълнението на проект по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0436-C03, с настоящето каним всички заинтересовани страни да се запознаят с обявената от Семантик Интерактив процедура за подбор на избор на изпълнител за услугата Абонамент за база данни с проекти и външни партньори за машинно обучение - 3 месеца. Семантик Интерактив внедрява уеб-базирана система, която осигурява ефективност и ефикасност при формирането на партньорства за съвместно кандидатстване и/или реализиране на общи възможности, изискващи някаква форма на сътрудничество (напр. консорциуми за кандидатстване за грантове или изпълнение на търгове, джоинт-венчър партньорства, инвестиционни представяния и др.п.), за краткост, наричани проекти. Необходимо е осигуряване на достъп до база данни, продиктувано от необходимостта тя да бъде използвана за захранване на специализиран софтуер на Възложителя и неговото машинно обучение, поради което достъпът следва да бъде максимално улеснен чрез API или възможност подаване на пълната база в структуриран вид. След като изпълнителят бъде определен, Семантик Интерактив ще изиска осигуряването на постоянен достъп до структурираните в нея данни, така че да се захрани препоръчващата система и семантичният ни енджин. Базата следва да обхваща данни за участници в проекти и данни за самите проекти, при обхват минимум 20 държави на ЕС за срок от 3 месеца, но не по-късно от ДБФП. Самото машинно обучение ще бъде извършвано в рамките на срока на договора чрез няколко "трениращи епохи" - т.е. няколко итерации, в които първоначалните данни, формирщи препоръките ще бъдат обогатени (на база сравнене с базата) като правилно или неправилно препоръчани и това ще бъде осъществено най-малко три пъти. Това налага използването на постоянно актуалазиращи се и променящи се бази от данни, част от които ще бъдат захрнавани за машинното обучение.

Пълната документация, включително спецификация, методика за оценка, договори и др. могат да бъдат свалени от следния адрес http://www.semantic-interactive.com/procedure3.zip


За допълнителна информация ползвайте формата за контакт, посетете информационната система ИСУН. Крайният срок за подаване на оферти е 00 ч. на 15.05.2018 г. през ИСУН. Отварянето на офертите ще се извърши на 16.05.2018 г.


Настоящият документ е създаден в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.001-0436-C03, "Внедряване на иновативна контекстно препоръчваща платформа със семантично ядро - Harmony", с бенефициент Семантик Интерактив ООД, финансиран по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014 - 2020 чрез ЕФРР и националния бюджет

Next Post Previous Post