Процедура за избор на доставчик

Придобиване/разработване на специализиран софтуер - Информационна система за управление на партньорства - 1 бр.

Във връзка с изпълнението на проект по ДБФП BG16RFOP002-1.001-0436, с настоящето каним всички заинтересовани страни да се запознаят с обявената от Семантик Интерактив процедура за подбор на доставчик на Информационна система за управление на партньорства.

Семантик Интерактив внедрява уеб-базирана система, която осигурява ефективност и ефикасност при формирането на партньорства за съвместно кандидатстване и/или реализиране на общи възможности, изискващи някаква форма на сътрудничество (напр. консорциуми за кандидатстване за грантове или изпълнение на търгове, джоинт-венчър партньорства, инвестиционни представяния и др.п.), за краткост, наричани проекти. Системата в цялост и услугите, които предоставя се наричат по-долу и в документацията - Harmony. Предложените имена на модулите са индикативни и се използват за представяне на минималните изисквани функционалности по групи. Уникалните предимства на внедряваната система произлизат от собствена иновативна разработка на технология (kernel application /ядро/), която управлява входно-изходните заявки посредством прилагането на комбинация от семантични (езикови, NLP) и препоръчващи (recommendation) алгоритми и ги транслира в инструкции (препоръки), контекстни на подаденото търсене. Ядрото, което е основа на бек-енд платформата, използва данни относно регистрираните в системата потребители (профили) и вписаните от тях проекти. Предмет на придобиване е информационна система за управление на процесите по формиране на партньорства (ИСУП), която опосредства използването на езиковото ядро на Harmony чрез база от данни, сървър и фронт-енд приложение. ИСУП трябва да осигурява изпълнение, записване и съхранение в компютъризирана форма на операциите по сформиране на партньорства, необходими за тяхното ефективно управление, наблюдение, отчитане и проверки, както и обмен на информация с крайните и междинните потребители. Основната цел на придобивания софтуер е да позволи лансирането в реална клиентска уеб среда на ядрото на Harmony, осигурявайки редица предимства на ползвателите и – бързина, качество, релевантност на препоръчаните партньорства и мн.др.

Пълната документация, включително спецификация, методика за оценка, договори и др. могат да бъдат свалени от следния адрес http://www.semantic-interactive.com/procedure.rar


За допълнителна информация ползвайте формата за контакт, посетете информационната система ИСУН, или сайта eufunds.bg, където също е публикувана процедурата. Крайният срок за подаване на оферти е 00 ч. на 08.06.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 09.06.2017 г. от 9:30.


Настоящият документ е създаден в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.001-0436-C01, "Внедряване на иновативна контекстно препоръчваща платформа със семантично ядро - Harmony", с бенефициент Семантик Интерактив ООД, финансиран по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014 - 2020 чрез ЕФРР и националния бюджет <

Next Post Previous Post