Процедура за избор на доставчик

Решение по прекратяване на процедура за Придобиване/разработване на специализиран софтуер - Информационна система за управление на партньорства - 1 бр.

До всички заинтересовани страни. С настоящето Ви уведомяваме, че е публикувано решение за прекратяване на процедура с публична покана за избор на изпълнител за Придобиване/разработване на специализиран софтуер - Информационна система за управление на партньорства - 1 бр., с краен срок за подаване на оферти 08.06.2017 г. Пълният текст на решението може да бъде открит на следния адрес от следния адрес http://www.semantic-interactive.com/reshenie.pdf


За допълнителна информация ползвайте формата за контакт, посетете информационната система ИСУН, или сайта eufunds.bg


Настоящият документ е създаден в изпълнение на Проект BG16RFOP002-1.001-0436-C01, "Внедряване на иновативна контекстно препоръчваща платформа със семантично ядро - Harmony", с бенефициент Семантик Интерактив ООД, финансиран по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014 - 2020 чрез ЕФРР и националния бюджет <

Next Post Previous Post